Tüzük

Tüzük

AĞAÇİŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

MADDE 1. Derneğin adı, Ağaçişleri Endüstri Mühendisleri Derneği’dir. Merkezi İstanbul’dadır. Logo olarak, adının kısaltması AEMDER düz yazılı logo kullanır.

DERNEĞİN AMACI

MADDE 2. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kanunları doğrultusunda Başta AEM’lerinin olmak üzere, Türkiye’nin ve Türk halkının demokratik, sistemli ve planlı düzen içinde kalkınıp ticari, sosyo ekonomik eğitim ve kültür düzeyinin gelişmesini, teknoloji, sermaye, görüş alışverişi ve koordinasyonu sağlayarak daha ileri bir düzeye ulaşmasına yardımcı olmak,

AEM’ lerinin ürettiği mal ve hizmetlerin yurtdışına pazarlanması ve ihracatın artırılması konusunda çalışmalar yapmak,

Başta ihracat mevzuatı olmak üzere AEM’leri iş alanlarını ilgilendiren tüm sektörlerde her türlü mevzuat hakkında üyelerini bilgilendirmek,

Sektörlerin karşılaştığı sorunların çözümü konusunda ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunup, sorunun giderilmesini talep etmek ve takip etmek,

Kamu ve özel sektördeki yöneticilerin bu sektörler ile birlikte bulunarak ülke kalkınması konusunda ortak hareket etmelerini sağlamak,

Kent sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak, yoksul aile ve öğrencilere, yaşlılara, eğitim kurumlarına yardım etmek, üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak ve ticareti geliştirmek, kaynaklarını iyi kullanan üretken bir toplum olma yolunda AEM’lerinin üzerine düşenin gerçekleşmesine çalışmaktır.

Dernek Amacını Gerçekleştirebilmek İçin Aşağıdaki Çalışmaları Yapar:

1) Meslekte birlik için Tüm AEM’lerini bir araya getirerek, ülke yararına çalışmalarda bulunmak, bunları bünyesinde toplayarak, teşkilatlanıp gelişmeleri için gerekli çalışmaları teşvik edip yardımcı olmak,

2) AEM ve Ulusal ekonominin gelişmesi için kalkınma, ihracat, ithalat, yatırım, döviz getirici alanlarda gerekli proje çalışmaları yaparak, özel ve resmi kuruluşlarla işbirliği yapmak, üyeleri teşvik etmek, rehberlik etmek, yabancı finans kurumları ile bölgesel ve ülke genelinde üye şirket ve iş adamlarımızın referans, bilgi, güven, işbirliğini temin etmek,

3) Ekonomik kurallara uygun olarak, hür girişimin yurt kalkınmasında ulusal çıkarlarımıza uygun olarak faaliyetler göstermesini sağlamak, mesleki sorunlara çözüm üreterek ilgili mercilere duyurmak ve takip etmek,

4) Eğitim ve öğretimi, kalkınmanın temel unsurlarından biri kabul ederek, bu alanda öğretim kurumlarının kurulmasını teşvik etmek, eğitim ve öğretim kurumlarına gerekli yardımları yapmak, yoksul öğrencilere ve şehit ailesi çocuklarına eğitim, giyim vs. yardımlar yapmak, öğrenci dersliği yapmak, burs vermek, verilecek bursun miktarı Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi ve burs öğrencilerinin başarısızlığı durumunda burslarının kesilmesi,

5) Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın sağlanması için ülkenin ekonomik gücü oranında ulusal tasarrufların halka yönelmesini teşvik etmek, ulusal ekonominin dışa bağımlı olmaktan kurtarılması için yapılacak çalışmaları teşvik etmek,

6) AEM’lerine, gelişmiş ekonomiler karşısında rekabet sağlama yolunda uyarıcı ve yol gösterici çalışmalarda bulunmak, dünyada rekabet edebilecek ürünlerin üretilmesi ve pazarlanması konularında yardımcı olmak ve yönlendirmek,

7) Ekonomik hayata uygun olabilecek tarzda ülke içinde ve dışında fuarlar, sergiler düzenlemek, düzenlenecek fuar ve sergileri takip ederek, Dernek çatısı altında bu organizasyonlara katılımı sağlamak, fuar kuracaksa iktisadi işletme kurarak yapmak,

8) 08.Üyelerini bilgilendirmek amacıyla, mevzuatlar konusunda paneller, seminerler düzenlemek veya üyelerin benzer etkinliklere katılmasını teşvik etmek ve yardımcı olmak,

9) Yerli ve yabancı bilumum odalar, birlikler, kooperatifler, vakıflar, dernekler, mesleki teşekküller ve benzerleri ile doğrudan veya dolaylı olarak işbirliği yapmak, ülke tanıtımına katkıda bulunmak, ticari ilişkilerin kurulmasına rehberlik etmek,

10) Yasanın verdiği imkânlar ölçüsünde, Tüzük amaçları doğrultusunda federasyonlara, konseylere katılarak ayrıca derneklere üye olabilir ve bu kuruluşlara aidat ödeyebilir, Bu konularda her türlü katılım ve ayrılma kararı almakta Genel Kurul yetkilidir.

11) Amaçlarının gerçekleşebilmesi için yazılı, görüntülü ve sesli yayın organlarından yararlanarak, toplantılar, kurslar, konferanslar düzenlemek, süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak, internet sitesi yayını yapmak,

12) Dernek amacına uygun olarak taşınır ve taşınmazlar almak, bunlar üzerine leh ve aleyhinde iştira hakkı, kira, şufa, ipotek, rehin, bedelsiz olarak devir ve temlik, fekke ve terkine karar vermek.

13) Kooperatifler kurulmasına öncülük ederek, üyelerin mesken veya işyeri edinmesini sağlamak,

14) Tüzüklerinde aynı amaçları paylaşan diğer derneklerle kardeş dernek uygulamasına geçerek, ortak faaliyetlerde bulunmak, ortak girişimlerde bulunup karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak,

15) Avrupa Birliği ile ilgili çalışmalar yapmak, uyum mevzuatları hakkında üyeleri bilgilendirmek,

16) Yüce Önder Atatürk’ün dediği gibi, zamanında bu ülke için emek vermiş bulunan yaşlılarımıza sahip çıkarak, huzurevlerine sosyal yardımlar yapmak, bu amaçla organizasyonlar düzenlemek, tefriş ve tadilat yapmak,

17) İlgili mülki amirlikler ve belediyelerle temasa geçerek, yaşanılan kente hizmet ilkesiyle, kent sorunlarının çözümü için paneller düzenlemek, kentle ilgili hizmetlerde mali gücü ölçüsünde yardımlarda bulunmak, sponsorluk etmek, aşevleri kurmak, hastanelerde oda vs. tefriş ve tadilatı yapmak,

18) Engelli vatandaşlara iş imkânı sağlanması konusunda çalışmalar yapmak, engelliler için düzenlenecek organizasyonlara katılmak, sponsorluk yapmak,

19) Dernek üyeleri arasında tanışma, kaynaşma ve dayanışmayı sağlamak amacıyla, geceler, piknik, sportif organizasyonlar, kokteyller vs. düzenlemek, sosyal tesis işletmek ve tüzükteki amaçları gerçekleştirmek için diğer faaliyetlerde bulunmak ve çalışmalar yapmaktır.

Faaliyet Alanı: Denek yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösterir.

DERNEĞİN KURUCULARI

MADDE 3: Derneğin kurucuları ve kimlik bilgileri, 39 uncu maddede gösterilmiştir.

DERNEĞE ÜYE OLMA

MADDE 4:

A. ASİL: Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği diplomasına sahip olan herkes derneğe üye olabilir. Üye olmak için yönetim kuruluna yazılı olarak başvurmak zorunludur. Üyelik şartlarına sahip olan kişi en az iki kişiyi referans göstererek başvurabilir. Türk vatandaşı olmayanların Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir. Onur üyeliği için ikamet şartı aranmaz.

B. ONUR ÜYELİĞİ: İlim ve iş âlemine mensup kişilerden uygun görülenlere, yönetim kurulu kararıyla onur üyeliği verilebilir. Bununla birlikte on yıl süreyle dernek asil üyesi olup mali, vecibelerini yerine getiren 50 yaşını doldurmuş asil üyeler talepleri halinde asil üyelikten onur üyeliğine yönetim kurulu kararıyla geçebilirler. Onur üyeleri, Dernek faaliyetlerine katılabilirler ancak Genel Kurulda oy kullanamazlar ve Yönetim Kurulunca çalışma kurullarına atanabilirler. Aidat ödemeleri ihtiyaridir.
C. ÖĞRENCİ ÜYE: Üniversitelerin Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, istemleri halinde derneğe öğrenci sıfatı ile kayıt olur. Öğrenci üyelerden üyelik ödentisi alınmaz. Öğrenci üyelerin oy kullanma, seçme ve seçilme hakkı yoktur.
Öğrenci Üyeler;Dernek hizmetlerinden (kurs, seminer, sempozyum, ve kongre etkinliklerine katılım, indirimli dernek yayınlarından, teknik gezi vb.) derneğin sağladığı kolaylıklardan yaralanırlar. Dernek Yönetim Kurulu karaı ile Dernek Komisyonlarına "Öğrenci Üye Statüsüyle" katılabilir. Derneğin sağladığı "Staj" ve "Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları" olanaklarından öncelikli olarak faydalanırlar. Yönetim Kurulu daveti üzerine Genel Kurullara katılabilirler.
D. Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği dışında bölüm bitirip Yüksek Lisans veya daha üstüakademik kariyerini Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği'nde yapan kişiler üye olabilir.

ÜYELİK HAKLARI

MADDE 5: Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok 30 gün içerisinde, üyeliğe kabul veya ret şeklinde karara bağlayıp sonucunu başvuru sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Üyeliğe kabulde, iyi ahlak sahibi ve dürüstlük aranır. Üyeliğe kabul etmeme halinde, gerekçe belirtme zorunluluğu yoktur. Dernek Genel Sekreteri, kabul edilen üyeyi, dernek üyelerine duyurur ve kabulle ilgili işlemleri yapar.

MADDE 6: Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında, dil, ırk, renk, cinsiyet, din, milliyet ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı yoktur. Üyeler, dernek faaliyetlerine katılmak ve bilgi edinmek hakkına sahiptir. Üyelerle haberleşmede e-posta yolu esastır.

MADDE 7: Kamu ve özel sektör yöneticileri de üyelik başvurusunda bulunabilirler. Çalıştıkları kurum ve kuruluşun mevzuatında üye olmalarını engelleyici hüküm yer almaması gerekir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

MADDE 8: Hiçbir kimse derneğe üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz. Her üye, dernek üyeliğinden ayrılma hakkına sahiptir. Üye, ayrılma isteğini yazılı olarak elden ve derneğe kayıtlı e- posta veya faks yolu ile Dernek Merkezine bildirir. Üyenin ayrılma isteği, Yönetim Kurulunda görüşülerek, karara bağlanır, birikmiş borçlarını ödeyerek demirbaşlarını(rozet, plaket, flama) iade eder. Üyenin ayrılmasında ileri sürdüğü gerekçe ve istifa şeklinin, dernek etiğine aykırı olması halinde, üye disiplin kuruluna sevk edilir. Dernek Genel Sekreteri, üyelikten çıkan üyenin terkinle ilgili işlemleri yapar.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE 9:

A. Üyelerden kanunlara ve dernek tüzüğüne aykırı veya amaca zarar verici hareket edenler, ticari ahlaka uygun olmayan davranış ve tutum içine, girdiği yolunda ihbar ve şikâyet edilenler disiplin kuruluna sevk edilirler.

B. Yazılı ihbardan sonra altı aylık birikmiş aidat borcu olan üyeler disiplin kuruluna sevke gerek duyulmadan yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernek Genel Sekreteri, dernek üyeliğinden çıkarılma kararı kesinleşen üyenin terkinle ilgili işlemleri yapar.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, önceden derneğe yaptıkları yardım ve giriş ve yıllık aidatları geri isteyemezler. Birikmiş aidat borçlarını ödemeleri zorunludur. Bununla birlikte, Dernek tarafından verilen üyelik plaketi, flama ve rozeti, bir tutanakla iade eder. Aksi halde, yasal yola müracaatla, tahsil ve teslimi sağlanır.

DERNEK ORGANLARI

MADDE 10: Dernek organları;

A. Genel Kurul,

B. Yönetim Kurulu,

C. Denetleme Kurulu,

D. Disiplin Kurulu,

E. Danışma Kurulu’dur.

DERNEK GENEL KURULUNUN TOPLANMA ŞEKLİ VE ZAMANI

MADDE 11: Dernek genel kurulu, dernek asil ve onur üyelerinden oluşur. Onur üyeleri, dinleyici olarak toplantıya katılabilir, dilek ve temennide bulunabilirler.

GENEL KURUL

A. Her yıl OCAK ayında bir yıl seçimli bir yıl seçimsiz olarak olağan genel kurul yapılır,

B. Yönetim veya denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine her zaman olağanüstü toplanır.

Genel Kurul, toplantıya yönetim kurulu tarafından çağrılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

GENEL KURUL TOPLANTISI OY KULLANMA VE KARAR ALMA ŞEKLİ

MADDE 12:Genel kurul, yönetim kurulunca, en az 15 gün önceden toplantıya çağrılır. Bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündemi üyelere bildirilir. Toplantıya çağrı usulü ve toplantının ertelenmesine ilişkin konular yürürlükte bulunan Dernekler Kanunu ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda yerine getirilir.

MADDE 13: Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

MADDE 14: Genel Kurul Toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen, listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Onur üyelerinin ve Genel Kurul toplantısına katılamayacak üyelerin oy kullanma hakkı yoktur. Dinleyici bölümünde otururlar. Kararlar mevcudun salt çoğunluğuyla alınır.

Genel Kurul, Dernek Başkanınca yapılacak konuşma ile açılır ve gündem maddelerine geçilir. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere, bir başkan ve başkan vekili ile yeteri kadar kâtip seçilerek, Divan oluşturulur. Toplantının yönetimi, Divan başkanına aittir. Kâtipler, toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir. Toplantılarda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür ancak toplantıda hazır bulunan üyelerden tüm üyelerin 1/10 çoğunluğunu oluşturacak sayıda üyenin istemesi halinde ilave konuların gündeme

alınması zorunludur. Genel Kurulda üyelerden gelecek sorulara, Dernek Başkanının görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyesi cevap verir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 15: Genel kurulda görüşülüp karara bağlanacak konular şunlardır:

1) Dernek organlarının seçilmesi,

2) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3) Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulu ile denetleme kurulunun ibra edilmesi,

4) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6) Derneğin isminin değiştirilmesi, federasyona katılması veya ayrılması için karar almak, yurt içi ve yurt dışında şubeler açılması için karar alınması ve işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

7) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışında dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8) Derneğin fesih edilmesi,

9) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevlerin yerine getirilmesi.

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

MADDE 16: Yönetim Kurulu, Dernek asil üyeleri arasından, dokuz asil, dokuz yedek üyeden oluşmak üzere, genel kurulda seçilir. Oy kullanmada gizlilik esastır. Ancak tek bir liste ile dernek organlarına adaylık başvurusu yapılmışsa, oylama açık yapılır. Görev süresi göreve başlama tarihinden itibaren iki yıldır. Asil üyeliklerden boşalma olduğu takdirde, en çok oy alandan başlamak üzere, yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

İlk Genel Kurul’da seçilen Yönetim Kurulu üyeleri göreve başlayana kadar, Kurucu Yönetim Kurulu görevine devam eder. Göreve başlama tarihi Yönetim Kurulunun seçildiği Genel Kurul’da ayrıca belirlenebilir.

İlk toplantı, en yaşlı üyenin başkanlığında yapılır ve üyeler arasında görev bölümü karara bağlanır. Sırasıyla, Dernek Başkanı, Başkan Vekili, İki Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman ve üç üyeden Başkan Vekili, başkanın katılamadığı toplantı ve görüşmelerde, Başkan adına hareket eder. Başkan yardımcıları ise Genel Sekreter ile birlikte derneğin diğer kurullarının ve projelerin koordinesinde görev yaparlar. Diğer yönetim kurulu üyeleri kendi sorumluluk alanlarında görev yaparlar. Üyelere bilgilendirme amaçlı SMS ve e-posta yollayabilir. Dernek yönetiminde şeffaflık ve özveri esastır.

Yönetim Kurulu, gerekli gördükleri yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir ve kapatabilir. Temsilcilikler, dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

Toplantı günleri, Kurulca tespit edilir. En geç on beş günde bir olağan toplantı yapılır. Toplantılarda salt çoğunluk aranır ve mevcudun salt çoğunluğu ile karar verilir. Üst üste üç veya yılda on toplantıya mazeretsiz veya kabul edilir mazereti olmaksızın katılmayan üyeler kurul üyeliğinden çekilmiş sayılırlar. Buna dair karar, süre verilerek ilgilinin savunması alındıktan sonra, Yönetim Kurulunca verilir.

Dernek İcra organı olan Yönetim Kuruluna bağlı olarak;

a) Yatırım, Makine, AB, Ticaret ve İş Geliştirme Komisyonu,

b) Dış İlişkiler Komisyonu,

c) Mesleki Sorunlar ve AR-GE Komisyonu,

d) Üye Kabul ve İlişkileri Geliştirme Komisyonu,

e) Bölgeler Komisyonu,

f) Sosyal Medya, Sosyal İşler ve Aktiviteler Komisyonu,

g) Siyaset, STK, Hukuk Komisyonu,

h) Yayın Komisyonu

i) İ.K. Komisyonu

j) Dilek ve Şikâyetler Komisyonu

Komisyon olarak, görev yapar. Yönetim Kurulu gerek gördüğü konularda komisyon açabilir. Komisyon Başkanları ve üyeleri, Yönetim Kurulunca atanır. Her komisyonun sorumluluğu, genel başkan tarafından bir yönetim kurulu üyesine verilir. Yönetim Kurulu ile Komisyonların Çalışma Usulü, Yetki, Görev ve Sorumlulukları bir yönerge ile belirlenir.

MADDE 17: Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de yerine getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

MADDE 18: Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir:

1) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, dernek amacını gerçekleştirmek için çalışmalar yapmak,

2) 2.Yönetim Kuruluna bağlı olan çalışma kurullarının atamalarını yapmak ve çalışmalarını denetlemek,

3) Üyelerin ticari gelişimini sağlayıcı çalışmalar yapmak, resmi ziyaretlerde bulunmak, toplantılar düzenlemek, üyelerin tanışma ve dayanışmasına rehberlik etmek,

4) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

5) Mevzuatın kendisine yetki verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.

MADDE 19: Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde Dernek Başkanı tarafından, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ve Danışma Kuruluna seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları, mahallin en büyük mülki amirliğine bir yazı ile bildirilir.

DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

MADDE 20: Denetleme Kurulu, dernek asil üyeleri arasından, üç asil ve üç yedek üyeden oluşmak üzere, genel kurulda seçilir. Oy kullanmada gizlilik esastır. Ancak tek bir liste ile dernek organlarına adaylık başvurusu yapılmışsa, oylama açık yapılır. Görev süresi iki yıldır. Bu kurul, derneğin hesaplarını ve çalışmalarını devamlı denetleyerek, üç ayda bir hazırlayacağı raporları yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Yönetim Kurulu, her türlü hesap ve işlem dosyalarını, talep halinde denetleme kuruluna göstermeye mecburdur. Yönetim Kurulu, denetlemelerde zorluk çıkardığı takdirde, Denetleme Kurulu tutanakla bunu tespit eder ve genel kurulun toplantıya çağrılmasını sağlar.

Suç teşkil eden hususların tespiti halinde durumu ilgili makamlara ayrıca iletir. Çalışma Usulü, Yetki, Görev ve Sorumlulukları bir yönerge ile belirlenir.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

MADDE 21:Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

MADDE 22:Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir ancak önemli nitelikteki kararlar için Genel Kurul’un onayı şarttır. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU

MADDE 23: Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 24: Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

ŞUBELERİN ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER

MADDE 25: Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede Şube’de de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

MADDE 26: Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, yılda bir, Ekim ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

DİSİPLİN KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

MADDE 27: Disiplin Kurulu, dernek asil üyeleri arasından, üç asil ve üç yedek üyeden oluşmak üzere genel kurulda seçilir. Oy kullanmada gizlilik esastır. Ancak tek bir liste ile dernek organlarına adaylık başvurusu yapılmışsa, oylama açık yapılır. Görev süresi 2 yıldır. Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulunca kendilerine intikal ettirilecek konular hakkında inceleme yaparak, görüş verir. Kararları tavsiye niteliğindedir. Çalışma Usulü, Yetki, Görev ve Sorumlulukları bir yönerge ile belirlenir.

DANIŞMA KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

MADDE 28: Danışma Kurulu, dernek asil ve onur üyeleri arasından, dört asil ve dört yedek üyeden oluşmak üzere genel kurulda seçilir. Oy kullanmada gizlilik esastır. Ancak tek bir liste ile dernek organlarına adaylık başvurusu yapılmışsa, oylama açık yapılır. Görev süresi 2 yıldır. Dernek Önceki Başkanları, bu kurulun doğal üyesidir, asil ve yedek üye hesaplamasında dikkate alınmaz. Yüksek Danışma Kurulu, Dernek çalışmalarını değerlendirir ve Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde görüşlerini bulunur. Çalışma Usulü, Yetki, Görev ve Sorumlulukları bir yönerge ile belirlenir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 29: Derneğin tüzüğü, genel kurula katılan üyelerin üçte ikisinin çoğunluğuyla değiştirilebilir.

DERNEĞİN GELİRLERİ

MADDE 30: Derneğin gelirleri şunlardır:

1) Giriş aidatı ve üye aidatı,

2) 2.Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler,

3) Derneğin mal varlığından ve sosyal tesisten elde edilecek gelirler,

4) Bağışlar ve yardımlar,

5) Yardım toplama kanunu mevzuatı hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar; Üyeler her yıl Ağustos ayında genel kurulca belirlenecek olan yıllık aidatı öderler. Yeni üye yönetim kurulunca belirlenecek olan giriş aidatını ayrıca öder. Aidatlar yıllık olarak verilebileceği gibi aylık taksitler şeklinde de ödenebilir. Ödeme şekli ve zamanı, üyenin talebi de göz önüne alınarak Yönetim Kurulunca tespit edilir. Derneğe kabul edilen üye, kabul edildiği ay itibariyle, dernek aidatını muntazaman öder. Dernek üyesi olup 10 yıl süreyle üzerine düşen mali vecibelerini yerine getiren ve 50 yaşını doldurmuş asil üyelerden talepleri üzerine yönetim kurulunca onur üyesi olan üyelerin aidat ödemeleri ihtiyaridir.

6) Dernek iktisadi alanlarda faaliyet göstermek üzere, Genel Kurul kararı ile iktisadi işletmeler kurabilir ve işletebilir. İşletme şekli konularında karar almaya yönetim kurulu yetkilidir.

TUTULACAK DEFTERLER

MADDE 31: Dernek,5253 sayılı Dernekler Kanununun 11 inci maddesine göre çıkarılan Yönetmelikte belirtilen defterleri tutar.

GELİR VE GİDERLERDE USÜL

MADDE 32: Dernek gelirleri alındı belgeleriyle toplanır. Giderler harcama belgesiyle yapılır. Yapılacak harcamalar, Yönetim Kurulu kararı ile olur. Bu belgenin saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi, Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır. Bağış ve aidat toplayacak kişi, Derneğin Saymanıdır. Sayman için Yönetim Kurulu kararı ile Yetki Belgesi düzenlenir. Sayman dışında kimse makbuz düzenleyemez Dernek adına gazete, dergi ve diğer basılı eserler vererek bunlar karşılığında yardım toplanamaz.

Alındı Belgeleri ve Yetki Belgelerinin şekli, düzenlenmesi, onaylanması ve diğer hususlarda 5253 sayılı Dernekler Kanununun 11 inci maddesine göre çıkarılan Yönetmelik hükümlerine uyulur.

Derneğin ihtiyacı olmayan demirbaşlar satılabilir ya da hibe edilebilir. Bu konuda Yönetim Kurulu yetkilidir.

Gelirlerin toplanmasında nakit, banka havalesi veya POS cihazı yolu ile mail order sistemi uygulanması esastır. Onay belgesi düzenlenecek alındı belgesine iliştirilir. Gelir ve giderler, ilgili deftere Sayman tarafından işlenir. Üyeden alınan aidat ve yardımlar, Üye Kayıt Defterine Genel Sekreter tarafından işlenir ve kayıtlar muntazaman tutulur. Sayman, dernek gelir ve gider durumunu, aylık olarak, Yönetim Kurulunun bilgisine sunar. Ayrıca yılda bir alınacak denetleme raporu, üyelerin e-posta adreslerine düzenli olarak gönderilir.

TAŞINMAZ MAL EDİNME

MADDE 33: Dernek amacını gerçekleştirmek için bağış veya satın alma yoluyla taşınmaz mal edinebilir ve bunları satabilir. Hibe ve terk edebilir. Derneğe satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla derneğe intikal eden taşınmaz mallar dernek adına tapuya tescilinden itibaren üç ay içerisinde İçişleri Bakanlığına Genel Sekreter tarafından bir yazı ile bildirilir.

DERNEĞİN SANDIK KURMASI

MADDE 34: Dernek, gerek görüldüğünde, yardım sandığı kurabilir.

LOKAL AÇMA

MADDE 35: Dernek merkezinin bulunduğu İl sınırları içinde, mahallin en büyük mülki amirliğinden izin almak ve kanunlara aykırı davranmamak şartıyla lokal açıp işletebilir.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ

MADDE 36: Genel Kurulun derneğin feshine karar alabilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler, usulüne uygun olarak ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulları, üye tam sayısının iki katından az

olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bir yazı ile bildirilir.

MADDE 37: Fesih halinde, derneğin menkul ve gayrimenkul malları, Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği eğitimi veren Üniversitelere öğrenci sayılarını oranında devir edilir.

MADDE 38: Bu tüzükte hüküm bulunmayan durumlarda Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır. Derneğin Kanuni ikametgâhı, İstanbul’dur.

DERNEK KURUCULARI;

MADDE 39:

Adı ve Soyadı

1-Mahir Alp

2-Ferhat Çakmak

3-Pelin Oduncu

4-Murat Eryarsoy

5-Ersin Özen

6-Oğuz Sezi

7-M.Pirhan Avşaroğlu

DERNEK GEÇİCİ YÖNETİM KURULU;

MADDE 40: İlk Genel Kurul yapılana kadar aşağıda listesi bulunan Geçici Yönetim Kurulu yetkilidir.

Adı ve Soyadı

1-Mahir Alp / BAŞKAN

2-Ferhat Çakmak / BAŞKAN VEKİLİ

3-Pelin Oduncu / GENEL SEKRETER

4-Murat Eryarsoy / SAYMAN

5-Ersin Özen / BAŞKAN YARDIMCISI

6-Oğuz Sezi / BAŞKAN YARDIMCISI

7-M.Pirhan Avşaroğlu / BAŞKAN YARDIMCISI

Back To Top